You are here
Home > Miscellaneous > Preparation for Entrance Examination: High School to University

Preparation for Entrance Examination: High School to University

Kung babalikan mula kindergarten, elementarya, junior high school hanggang senior high school, ang lahat nang natututuhan ay pagsasama-samahin upang suungin ang panibagong kabanata ng buhay estudyante sa unibersidad. Para sa mga senior high school students, hindi biro ang preparasyon na kanilang ginagawa upang paghandaan ang university entrance examination. Ito ang huhubog sa kanilang kinabukasan upang tuparin ang kanilang mga pangarap sa buhay. Ang nakaambang pagbabago ng sistema para sa university admission ay binabato ng mga katanungan ng mga magulang at guro.

Ang National Center Test for University Admissions ay babaguhin na ang pangalan at ito ay magiging “Daigaku Nyugaku Kyotsu Test” kung saan ang lahat ng mga kukuha ng pagsusulit ay kailangang makasulat ng mula 80 hanggang 120-characters para sa seksyon ng Japanese at Mathematics. Dito masusukat ang pagiging epektibo ng pag-iisip at malayang pagpapahayag ng isang estudyante kaya iminumungkahi ng Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology na mas pagtuunan ang pagbabago ng paraan ng pagtuturo sa mga high schoolers upang mas epektibo ito pagdating ng entrance exams sa unibersidad.

May mga kumukuwestiyon man sa mga pagbabago, ang layunin ng pamahalaan na matulungan ang mga estudyante na matupad ang kanilang mga pangarap.

Ang mga patakaran para sa katuparan at reporma ng high school at university articulation system ay mahalagang ipaunawa sa mga estudyante dahil ang layunin nito ay gamiting kasangkapan bilang “future leaders” ng Japan ang kanilang pag-iisip nang tama, paggawa ng mahalagang desisyon at sariling pagpapahayag upang pasukin ang lipunan na kanilang patutunguhan, makapagtrabaho man sa loob o labas ng bansa ay taglay nila ang kanilang karunungan para sa kanilang ikakatagumpay sa buhay.

Ang hakbang na ginagawa ng gobyerno para sa kanilang mga estudyante ay upang makayanang harapin ang mga pagsubok na kanilang susuungin: una na riyan ang pagbagsak ng labor productivity at globalization o multi-polarization.

At upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon at pagyamanin ang kakayahan sa pag-aaral ng bawat estudyante ay ipinapakilala ang “Fundamental High School Scholastic Abilities Test.” Layon nito na mas mapabuti at mapalawak ang nauna nang natutunan sa high school. Nais din nitong mag-focus sa pangkalahatang edukasyon at hindi pansariling kurso lamang. Ito ay makakatulong sa mga estudyante upang magamit nila ang kanilang pinag-aralan sa libro sa mas makatotohanang nangyayari sa kanilang paligid.

Sa university entrance exam naman ay nais ng pamahalaan na ipakilala ang “Prospective University Entrant Scholastic Abilities Evaluation Test,” isang pagsusulit na kakailanganin ang kakayahan sa pag-iisip nang tama, paggawa ng mahalagang desisyon at sariling pagpapahayag. Dito makikita ng bawat unibersidad ang partikular na kakayahan ng bawat estudyante para mas madali nilang matukoy kung saan mas dapat hasain ang mga estudyante kahit pa nagmumula sa iba’t ibang background ng pamilya o kultura.

Ang paglaganap ng globalization sa buong mundo ay upang magtulungan ang iba’t ibang estudyante na mula sa iba’t ibang kultura at lengguwahe. Isinusulong ang pag-aaral ng lengguwaheng Ingles na siyang universal language. Hindi lamang ang lengguwahe kundi maging ang pagbabasa, pakikinig at pagsusulat nang tama.

Sa makabagong panahon, para sa mga estudyante na nais makapagtapos ng kolehiyo, hindi maaabot ang katuparan ng pangarap kung walang tulong pinansyal. Mula sa sariling ipon, mula sa magulang, mula sa iba’t ibang sangay ng pamahalaan na handang tumulong sa mga estudyante at mula sa mga unibersidad na handang tumulong.

SCHOLARSHIP

Ang scholarships ay isang uri ng sistema upang magbigay-tulong sa aspetong pinansyal sa mga kabataang nagnanais na ipagpatuloy ang pag-aaral sa mataas na paaralan at para sa mga estudyanteng hindi isusuko ang pangarap na makatapos dahil lamang sa kakulangan ng salapi. Ang scholarship fund ay maaaring magmula sa nasyonal o lokal na pamahalaan o maging sa mga pribadong kumpanya o organisasyon na tumutulong sa nangangailangan. Dapat lamang tandaan na ang bawat sangay ng gobyerno o pribadong institusyon na nais magbigay ng scholarship ay may kani-kanilang requirements o kondisyon bago makakuha ng tulong. Ang mga pangunahing requirements sa bawat estudyante ay ang estado ng kabuhayan ng pamilya at ang scholastic ability ng estudyanteng nangangailangan ng tulong pinansyal. Bukod pa riyan ay ang hangarin ng mag-aaral na makapagtapos ng pag-aaral. Kapag ang mga requirements na ito ay naitala at naaprubahan, sila ay makakakuha ng scholarship. Kadalasan, ang mga mahihirap ang nauunang makakuha ng tulong pinansyal.

Para sa karagdagang kaalaman sa Japan Student Services Organization (JASSO) at Osaka Prefectural Scholarship Association, ang mga permanent at long-term residente lamang ang kwalipikadong mag-apply sa kanilang scholarship program.

SCHOLARSHIP PROCEDURE

I-proseso ang application para sa scholarship sa pamamagitan ng inyong paraalan. Para naman sa mga privately-run foundation scholarships, maaaring magsumite ng aplikasyon direkta sa kanilang tanggapan. At upang mas lumawig pa ang kaalaman ukol dito ay marapat na dumalo sa mga meetings sa inyong paaralan o sa ibang venue na nagbibigay-impormasyon para sa scholarships. May mga guro rin na itinatalaga ng paaralan upang mamahala ukol sa usaping pang-scholarship na maaaring konsultahin kung may mga katanungan.

ADMISSION (ONE TIME SUM UPON BEING ACCEPTED TO THE SCHOOL) LOAN SYSTEM 

Ang Osaka Prefectural Scholarship Society ay may sistema sa pagpapahiram ng pera para sa admission fee upang matanggap sa high school. Para sa mga gustong mag-aral sa unibersidad, ang admission/entrance fee loan system ng JASSO ay maaaring gamitin. Ang Japan Finance Corporation’s educational loan ay maaaring magamit para sa admission fees ng mga estudyante. Para sa mga estudyanteng ang pamilya ay nasa ilalim na ng welfare support ng gobyerno o ang kinikita ng pamilya ay kasama sa exempted sa pagbabayad ng resident taxes, mayroong Livelihood and Welfare Fund na nakalaan para sa kanila.

Para sa mga kabataang nag-iisa lamang ang magulang na nagtataguyod sa kanila, nariyan ang Single Mother and Widow Welfare Fund.

REPAYMENT METHODS

Ang JASSO at Osaka Prefecture Scholarship Society o ang napili niyong scholarship organization ang magdedesisyon kung paano ang pagbabayad ng estudyante sa loan. Laging tandaan na bawat organisasyon ay may kanya-kanyang paraan kung paano ang utang ay mababayaran kaya kung may katanungan ay sumagguni sa tanggapan ng naturang organisasyon.

Kung interesado ang mag-aaral na kumuha ng scholarship, maaari lamang sumangguni sa kaniyang napiling scholarship organization upang malaman ang iba pang impormasyon para rito.

Leave a Reply

Top
%d bloggers like this: